Löpande underhåll

Att våra järnvägar är farbara under hela året är mycket viktigt för såväl företag som privatpersoner. Under vinterhalvåret är våra järnvägar utsatta för kyla, snö, is och stora temperaturskillnader. Då behövs ofta ett omfattande underhåll för att järnvägarna ska vara farbara. Det kan exempelvis handla om:

  • spanner-146546_1280Reparation av spårväxlar
  • Skottning och plogning av vissa vitala delar som exempelvis spårväxlar
  • Trädfällning och bortforsling av träd som fallit över rälsen eller kontaktledning
  • Signalfel

Även under övriga året måste underhåll regelbundet utföras. Det kan vara i form av trädsäkring, trädfällning, buskröjning och vegetationsbekämpning. Järnvägsunderhåll kräver ofta insatser med såväl större som mindre fordon och dessutom fordras välutbildad personal.

Det krävs ganska mycket för att tågtrafiken ska kunna flyta störningsfritt ; signaler måste fungera, kontaktledningar vara intakta och växlar måste vara ope
rativa. Man brukar dela in underhållet efter de teknikgrenar som de omfattar:

B – Banatraffic-light-310094_1280

E- El

S-Signal

T-Tele

M-Mark

Så nästa gång du åker på våra järnvägen, ägna gärna en tanke åt det fina jobb som reparatörerna gör. De arbetar för att du ska komma fram säkert och punktligt – varje dag.